Spory na Přírodovědecké fakultě UP

V poslední době se i v denním tisku začalo objevovat téma sporů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, které postupně eskalují a týkají se již celé univerzity. Protože Univerzita Palackého hraje v životě města klíčovou roli a do jejího rozpočtu plynou především velké objemy veřejných prostředků státu a EU, stávají se vážné rozpory na vědecky tradičně nejvýkonnější fakultě univerzity pochopitelně vážným tématem i mimo zdi univerizty. Pnutí, které na PřF existovalo dlouhodobě, vyvrcholilo v poslední době ve sporu o záměr založení celouniverzitního vědeckého ústavu Czech Institute of Science and Technology (CIST), do kterého by měla přejít mj. stávající výzkumná centra PřF UP.

Iniciativou jednotlivců mimo oficiální struktury univerzity vzniklo nově také veřejné diskusní fórum dŽurnál. Jeho vznik je zdůvodněn absencí veřejné a otevřené diskusní platformy na univerzitě, protože tištěný Žurnál UP, který mimo jiné tomuto účelu sloužil v 90. letech, se změnil ve výstavní skříňku (pro pamětníky – dříve nástěnka 🙂 ) úspěchů univerzity. Tento krok (zřízení dŽurnálu) vyvolalo ostrou reakci vedení univerzity v hromadném mailu zaměstnancům UP, kde vedení „…odsuzuje veřejné útoky pracovníků přírodovědecké fakulty, především pak vznik zdánlivě oficiální platformy dŽurnál, která je i dle nezávislého odborného posouzení shledávána jako zavádějící a založená na jednostranné prezentaci vzájemných konfliktů uvnitř fakulty. Kampaň, která zcela postrádá respekt k celku instituce, poškozuje pověst Univerzity Palackého v Olomouci a je povinností managementu fakulty, aby situaci okamžitě řešil…“

Požadavek na okamžité řešení ze strany vedení fakulty vzbuzuje v dnešní době poněkud rozpaky a nepříjemné historické konotace. Faktem je, že dŽurnál je v této chvíli zřetelně platformou kritiků záměru na založení CIST. Prorektor UP pro vnější vztahy Petr Bilík na webu UP na stránkách Žurnálu on-line oznamuje zřízení platformy pro komunikaci tohoto problému, do které je možné posílat příspěvky mailem na adresu upreflexe@upol.cz. Příspěvky zaslané na tuto adresu jsou bez redigování automaticky zpřístupněny zaměstnancům a studentům po přihlášení do Portálu UP. Zde jsou v této chvíli chronologicky dostupné různé dokumenty a vyjádření k problematice, poslední je společné prohlášení děkanů všech fakult ze 17. dubna, usilující o zklidnění situace a apelující na všechny zainteresované aby při dalším řešení problémů zohledňovaly zejména zájem univerzity jako celku.